MR en GMR

In de MR van De Ark zitten de volgende personen.

Vanuit de ouders
Martijn Blankers                                               Vacature

Vanuit het team

Lisanne Slinger                                                 Mariska Sprangers

MR staat voor Medezeggenschapsraad. De wet bepaalt dat elke school een MR moet hebben. De MR is een orgaan voor inspraak met wettelijke bevoegdheden. De MR vergadert 4 tot 6 keer per jaar.

Activiteiten MR
De MR behartigt de collectieve belangen van ouders en leerkrachten in de school. De MR denkt mee over het beleid van de school en is bevoegd om met het schoolbestuur alle onderwerpen te bespreken die de school aangaan. Bovendien heeft de MR voordat het schoolbestuur beslissingen neemt over verschillende onderwerpen instemmingsrecht of adviesrecht, tenzij het om onderwerpen gaat die in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) worden besproken. Dit is geregeld in de WmS (Wet Medezeggenschap op Scholen).

Wat doet de MR niet?
In actie komen naar aanleiding van individuele belangen, problemen of klachten. Daarvoor kunt u als ouder terecht bij achtereenvolgens de leerkracht, de directeur en als de klacht dan nog niet is opgelost, de klachtencommissie. Als meer mensen eenzelfde klacht of probleem hebben, kan het natuurlijk wel zo zijn dat er misschien (een duidelijker of aangepast) beleid op dat punt nodig is. In dat geval is de MR weer wél aan zet. Dus meld uw klacht of probleem gerust ook bij de MR.

Onderwerpen MR
Onderwerpen waarover de MR meedenkt of meebeslist zijn bijvoorbeeld het schoolplan, de doelstellingen van de school, de organisatie en kwaliteit van de tussen schoolse opvang, sollicitaties, of de kwaliteit van onderwijs of zorg.

Opbouw MR
De MR bestaat uit 2 geledingen: personeel van de school en ouders van de leerlingen van de school. Beide geledingen bestaan uit evenveel mensen. Binnen de Ark zijn er twee ouders en twee leerkrachten lid van de MR.

De MR voor u
De MR wil de belangen van alle ouders en leerkrachten behartigen. Dit doen we door zelf met ideeën en adviezen te komen, maar het liefst natuurlijk ook naar aanleiding van ideeën, vragen of wensen die bij ouders leven. Heeft u een voorstel, suggestie of opmerking over het beleid van de school? Dan horen we die graag! Neem dan contact op met de MR
Het werkt voor ons als MR het prettigst als u uw voorstel of idee kort omschrijft en van uitleg of argumenten voorziet. Op deze manier kan de MR zich het best voorbereiden om er een eventueel agendapunt van te maken. Tot slot neemt de MR waar nodig ook zelf initiatieven om te onderzoeken of ouders tevreden zijn over bepaalde onderwerpen of een specifiek beleidsterrein. Mogen we op uw medewerking rekenen?

Contact MR
Hebt u een leuk idee? Wilt u iets kwijt? Dat kan! Wij als medezeggenschapsraad vinden het heel belangrijk wat u als ouder denkt en vindt. Graag vernemen wij van u wat er speelt, met welke vragen u zit, welke ideeën bij u borrelen en wat u toch eens kwijt wil. U kunt contact opnemen met ons op het plein of door ons te mailen!

GMR
Naast de MR is er ook een GMR. De GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) is samengesteld uit ouders en personeelsleden van de verschillende scholen.
Zoveel mogelijk wordt getracht te komen tot een vertegenwoordiging van alle scholen van de vereniging.
Meestal hebben de leden van de GMR ook zitting in een van de medezeggenschapsraden van de scholen, maar dat is niet echt noodzakelijk.
De leden van de GMR worden aangewezen door MR-leden.

Vanuit onze school wordt de GMR op dit moment niet vertegenwoordigd.

Bestanden

Verkiezingsreglement GMR

Profielschets GMR-leden de Stroming

Medezeggenschapsstatuut De Stroming

Reglement GMR

Reglement MR