Stichting De Stroming

Onder het bevoegd gezag van “De Stroming”, Stichting voor Protestants Christelijk primair onderwijs in het Land van Heusden en Altena vallen onderstaande scholen (op alfabetische volgorde):

 • cbs De Ark te Meeuwen
 • cbs De Parel te Rijswijk
 • pcb De Regenboog te Nieuwendijk
 • cbs De Sprankel te Dussen 
 • cbs De VerreKijker te Waardhuizen           
 • cbs De Zaaier te Andel
 • cns d’Uylenborch te Almkerk
 • cbs Eben Haëzer te Woudrichem
 • cbs Het Baken te Werkendam                           
 • cbs Het Fundament te Genderen
 • cbs ’t Kompas te Werkendam

De Stroming is na een zorgvuldig doorlopen proces op 22 juni 2022 bij notariële akte omgezet van een vereniging naar een stichting.

Wij willen met elkaar zorgen voor het voortbestaan van het protestants christelijk onderwijs in het Land van Heusden en Altena. Om dit te verwezenlijken hebben we elkaar nodig.

Sinds 1 augustus 2018 is het bestuur en het intern toezicht organiek gescheiden. De heer A.C.J (Ton) Lenting is het College van Bestuur tot 1 september 2022 en de heer M. (Martin) de Kock is het College van Bestuur vanaf 1 september 2022 en is daarmee eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op de 11 scholen en voor alle medewerkers van De Stroming. Het College van Bestuur wordt bijgestaan door een beleidsmedewerker personeelszaken, mevr. E.J. (Elise) van Es-van Noorloos, een controller, mevr. M. (Mendy) van Helvoirt, een beleidsmedewerker kwaliteitszorg, mevr. A. (Atie) Haverhals en een secretaresse, mevr. A.(Adrie) Scherff.    

Contactgegevens:                                                                                                    

Het bestuurskantoor is gevestigd aan:

Waardhuizen 38
4287 LS Waardhuizen

0183 – 501613, www.destroming.eu.

Adrie Scherff: secretariaat@destroming.eu

Elise van Es: personeelszaken@destroming.eu

Mendy van Helvoirt: controller@destroming.eu

Atie Haverhals: atie.haverhals@destroming.eu

Martin de Kock: bestuur@destroming.eu

                                                                                                                                                                       

Met de nieuwe statuten is de naam van de Raad van Toezicht veranderd in Raad van Commissarissen. Deze bestaat vanaf schooljaar 2022-2023 uit 5 leden:

Mevr. P.W.J. van Dalen

Mevr. R. Bouman

Dhr. A. Smits

Dhr. K.J. Oudshoorn

Dhr. T. Groeneveld(voorzitter)                                                                                                  

Met elkaar houden zij toezicht op het College van Bestuur en daarmee op de kwaliteit van het onderwijs. Het belang van ouderparticipatie en de medezeggenschap neemt toe. Via de (schoolgebonden) medezeggenschapsraad (MR) en de (bovenschoolse) gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) wordt deze inbreng gewaarborgd.

Voor u als ouder blijft de school uiteraard het aanspreekpunt voor alle zaken die uw kind of de school aangaan. De directie draagt de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken.

De school legt verantwoording af aan ouders middels deze schoolgids. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan al haar belanghebbenden over al haar scholen middels het jaarverslag.

Het logo van de vereniging heeft een dynamische vorm. Daarmee geeft het aan, dat er steeds beweging is. De kleuren blauw en groen staan voor geloof en hoop. Zoals Jezus de kinderen omvatte, omvat de blauwe figuur de groene. Door het onbedekte midden bestaat er uitzicht op de toekomst. Een toekomst die dus is omgeven door geloof en hoop.